MEETING OF SHAREHOLDERS

Quan hệ cổ đông

September 22, 2016

BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ s...

FEATURE POSTS