QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Quý Doanh nghiệp ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Đại hội cổ đông là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) hoặc bất ... Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN.